HRC

COMPONANT

CPU WARTER BLOCK

องค์ประกอบที่สำคัญมากของระบบน้ำมีหลายส่วน บล๊อกซีพียูก็เป็นหนึ่งในนั้น หน้าที่หลักคือการถ่ายโอนความร้อนจากซีพียูมายังตัวมันเอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำที่ไหลเวียนในระบบ

https://www.youtube.com/watch?v=g7mLxkmQHAE&ab_channel=GMM25Thailand

RADIATOR AND FAN

ส่วนประกอบที่ส่งผลเป็นอย่างมากกับอุณหภูมิของน้ำในระบบ ก็คือหม้อน้ำและพัดลม แต่การเลือกใช้ก็สำคัญ ทั้งเรื่องของวัสดุและการออกแบบที่ทำให้ได้ทั้งคุณภาพและไม่ส่งผลเสียในระยะยาว

VGA WATER BLOCK

บล๊อกการ์ดจอก็สำคัญมากเช่นกัน ในการใช้งาน เล่นเกม ทำงาน การ์ดจอมีผลมากและก็ร้อนมากเช่นกัน และบล๊อกระบายความร้อนก็มีประโยชน์มาก ไม่ใช่แค่ระบายความร้อนออกจากตัวชิป ยังระบายความร้อนให้กับภาคจ่ายไฟต่างๆอีกด้วย 

COMPONANT

CPU WARTER BLOCK

องค์ประกอบที่สำคัญมากของระบบน้ำมีหลายส่วน บล๊อกซีพียูก็เป็นหนึ่งในนั้น หน้าที่หลักคือการถ่ายโอนความร้อนจากซีพียูมายังตัวมันเอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำที่ไหลเวียนในระบบ

RADIATOR AND FAN

ส่วนประกอบที่ส่งผลเป็นอย่างมากกับอุณหภูมิของน้ำในระบบ ก็คือหม้อน้ำและพัดลม แต่การเลือกใช้ก็สำคัญ ทั้งเรื่องของวัสดุและการออกแบบที่ทำให้ได้ทั้งคุณภาพและไม่ส่งผลเสียในระยะยาว

VGA WATER BLOCK

บล๊อกการ์ดจอก็สำคัญมากเช่นกัน ในการใช้งาน เล่นเกม ทำงาน การ์ดจอมีผลมากและก็ร้อนมากเช่นกัน และบล๊อกระบายความร้อนก็มีประโยชน์มาก ไม่ใช่แค่ระบายความร้อนออกจากตัวชิป ยังระบายความร้อนให้กับภาคจ่ายไฟต่างๆอีกด้วย